0611-94 07 5810

de en

Das Team

Herr Griebling

Geschäftsführung / Schulleitung

Frau Loos

Geschäftsführung

Susanne Keutmann

Schulsekretariat

Frau Beck

Klassenlehrkraft

Frau Ciminello

Klassenlehrkraft

Frau Hans

Klassenlehrkraft

Frau Uhlén

Klassenlehrkraft

Frau Zjacic

Klassenlehrkraft

Frau Palomo

Vorschule / Immersionslehrkraft / Social Media

Frau Peuser

Vorschule

Herr del Rio

Immersionslehrkraft Schwerpunkt Musik

Frau Filipas

Immersionslehrkraft

Frau Le-Barrie

Immersionslehrkraft

Herr Neal

Immersionslehrkraft
Schwerpunkt Kunst & Ethik

Herr Spence

Immersionslehrkraft

Frau Mayer-Schierning

Förderpädagogik / DAZ

Frau Siegfahrt

Förderpädagogik / DAZ

Frau Fuentes

Klassenlehrkraft

Frau Weil

Förderpädagogik / DAZ

Herr Antoniadis

Sportfachlehrkraft

Herr Springer

Immersionslehrkraft

Frau Springer

Immersionslehrkraft
Kunst & Atelierarbeit